Články

Vrany sa zlietavajú V.

  |  17.december 2012

Internetové primitívnosti, ktoré sa snažia mobilizovať proti mojej prípadnej prezidentskej kandidatúre, uvádzajú ešte jednu absurdnosť. Píše sa v nich, že som zastavil budovanie metra v Bratislave a dokončenie Vodného diela Gabčíkovo ( VDG ). Budovanie metra v Bratislave zastavil vtedajší primátor Roman Hofbauer, neskorší popredný funkcionár HZDS. Budovanie metra sa zastavilo s argumentom, že nechceme „ ruské metro“. Výstavba bola takto zastavená v roku 1990, kedy ešte stále bola financovaná z federálnych peňazí, pretože metro v Bratislave bolo tzv. federálnou stavbou. Autori paškvilov na internete proti mne podľa štýlu dávajú tušiť, že v 90tych rokoch volili HZDS. Nech si teraz spytujú svedomie, čo spôsobil ich stranícky kolega, keď zastavil výstavbu metra v Bratislave. S výstavbou VD Gabčíkovo to bolo tak, že moja vláda rozhodla o výstavbe, keď tri iné vlády – vláda Milana Čiča, vláda Vladimíra Mečiara a federálna vláda – nemali odvahu rozhodnúť o dokončení VDG. Postupnosť bola taká, že najskôr vláda Milana Čiča rozhodla o zastavení prác na stupni Gabčíkovo. Minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SR Ivan Veselý, inak vo vláde zastupoval KSS, listom zo dňa 25. 4. 1990 čís. 968/90 – 120 prikázal Ing. Jozefovi Obložinskému, poverenému riaditeľovi Vodohospodárskej výstavby, štátny podnik okamžite prerušiť práce v zdrži Hrušov, nepokračovať v prácach na odstraňovaní všetkých porastov v zdrži Hrušov a práce na výstavbe VDG obmedziť len na práce súvisiace so zabezpečením protipovodňovej ochrany územia vrátane dokončenia plavebných komôr a objektov na odvádzanie vnútorných vôd; práce súvisiace s eliminovaním škôd na vybudovaných objektoch VDG, likvidácii stavenísk a uvádzaní územia do pôvodného stavu. Po takomto rozhodnutí Čičovej vlády a liste rezortného ministra sa práce na výstavbe VDG zastavili. V apríli 1991 som nastúpil do funkcie predsedu vlády ja. Moja vláda prijala dňa 23.7. 1991 uznesenie čís. 384 / 1991, ktorým rozhodla o pokračovaní výstavby VD G do prevádzky dočasným riešením. Dočasné riešenie znamenalo, že VDG bude celé položené iba na slovenskom území, pretože maďarská vláda odmietla sa zúčastniť na dokončení VDG. Znamenalo to priviesť vodu ku turbínam kanálom, ktorý povedie iba na slovenskom území. V materiály, ktorý mala vláda k dispozícii, sa toto riešenie nazývalo alternatívou C. Práce na začatí výstavby VDG podľa alternatívy C začali v septembri 1991. Výstavba VDG bola síce tiež tzv. federálnou stavbou, čiže dovtedy bola financovaná z federálneho rozpočtu, ale federálna vláda zastavila financovanie ďalšej výstavby Gabčíkova. Naťahovanie sa s federálnou vládou o financovanie VDG by znamenalo stratu drahocenného času. Moja vláda preto v rozhodnutí o dokončení VDG zároveň súhlasila s financovaním dokončenia zo slovenských prostriedkov. Vláda súhlasila s prevzatím záruky štátneho rozpočtu SR za úver poskytnutý komerčnými bankami na dofinancovanie VDG. Generálnym dodávateľom VDG bol štátny podnik Hydrostav. Jeho riaditeľom bol môj brat Ivan Čarnogurský. Poznamenávam, že môj brat pracoval v Hydrostave už asi od začiatku 80tych rokov a v roku 1990, po prepuknutí slobody, si zamestnanci Hydrostavu zvolili môjho brata za generálneho riaditeľa. Hydrostav potom zobral v bankách úver na dokončenie VDG. Vodohospodárska výstavba, ktorá bola generálnym investorom výstavby, bola štátnou inštitúciou a nemohla si zobrať v bankách úver. Hydrostav si mohol zobrať, preto úver išiel na vrub Hydrostavu, samozrejme so zárukou štátneho rozpočtu. Moja vláda skončila v júli 1992. Nastúpila Mečiarova vláda, ale výstavba Gabčíkova pokračovala podľa uznesenia mojej vlády. Maďarská strana zorganizovala určitý medzinárodný tlak na zastavenie výstavby VDG . Určitý medzinárodný tlak na zastavenie výstavby VDG bol aj počas mojej vlády. Dôvody sa uvádzali environmentálne, že výstavba VDG znečistí podzemné vody. Neskôr bolo vedecky dokázané, že tento argument bol úplne vymyslený a skutočnosť bola opačná, VDG zlepšilo kvalitu podzemných vôd. Moja vláda tlaku neustúpila. Mečiarova vláda však medzinárodnému tlaku ustúpila a v zázname o rokovaní vlády SR zo dňa 20.10. 1992 sa na str. 6 uvádza, že vláda vzala na vedomie informáciu predsedu vlády o riešení situácie vzniknutej okolo SVD G – Nagymaros s tým že termín prehradenia hrádze sa z technických príčin odložil. Odloženie prehradenia hrádze, čiže prehradenia hlavného koryta Dunaja, by znamenalo vlastne znemožnenie dokončenia VDG. Mečiarova vláda postupovala prešpekulovane. Nezrušila uznesenie mojej vlády čís. 384/1991 o dokončení Gabčíkova, ale iba v zázname o rokovaní vlády rozhodla, že prehradenie hrádze sa z technických príčin odkladá. Samotný dôvod bol nepravdivý. Prehradenie hrádze sa neodložilo, o 4 dni došlo ku prehradeniu Dunaja a žiadne technické problémy sa neobjavili. Môj brat Ivan ako riaditeľ Hydrostavu a Július Binder ako riaditeľ Vodohospodárskej výstavby sa dozvedeli o rozhodnutí Mečiarovej vlády, ale povedali si, že ich zaväzuje uznesenie mojej vlády, žiadne iné uznesenie neobdržali, a preto pokračovali v prácach. Oni si boli vedomí, že keby hrádzu neprehradili, VDG by sa pravdepodobne nedokončilo, pretože medzinárodný tlak by sa iba stupňoval. Mečiar zase možno schválne rozhodol o zastavení prehradenia hrádze v Dunaji iba záznamom o rokovaní vlády. Keby z prehradenia Dunaja nastali problémy, hodil by to na môjho brata a Júliusa Bindera. Keby naopak všetko dopadlo dobre, zobral by si zásluhy na seba. Nastala druhá alternatíva. Federálna vláda sa pred rozhodnutím mojej vlády stavala ku dokončeniu VDG neutrálne. Po rozhodnutí mojej vlády o dokončení Gabčíkova zobrala toto rozhodnutie na vedomie a potvrdila. Financovanie dokončenia Gabčíkova však neobnovila. Čiže skutočnosť bola taká, že tri vlády nerozhodli o dokončení Gabčíkova vôbec ( federálna vláda ), alebo rozhodli priamo proti dokončeniu Gabčíkova ( Čičova vláda a Mečiarova vláda ), ale iba moja vláda rozhodla o dokončení Gabčíkova. Vďaka rozhodnutiu mojej vlády VDG bolo dokončené, už dvadsať rokov dodáva elektrinu do siete a náklady na jeho výstavbu sa splatili. Moja vláda pred rozhodnutím o dokončení Gabčíkova nechala vyhotoviť vedeckú expertízu všetkých podmienok pre bezpečné dokončenie. Mečiarova vláda nakoniec predsa čiastočne ustúpila medzinárodnému tlaku a súhlasila s postúpením sporu medzi Slovenskom a Maďarskom o VDG na medzinárodný súdny dvor do Haagu. Aj vďaka vedeckej expertíze pred dokončením Gabčíkova a rešpektovaniu všetkých vedeckých pripomienok pri prácach na dokončení VDG, žiadne škodlivé účinky na prírodné prostredie v dôsledku VD nenastali a Slovensko nakoniec súd v Haagu prakticky vyhralo. Zo siedmich bodov žaloby vyhralo šesť, jeden bod ešte zostal nerozhodnutý. Pripájam list ministra Veselého o zastavení prác na Gabčíkove, uznesenie mojej vlády a úryvok zo záznamu o rokovaní vlády z 20. októbra 1992, kde sa ukladá odložiť prehradenie hrádze z technických príčin. Čitateľ má možnosť sa presvedčiť, že autori textov vysielaných na internet proti mne sú primitívi, rovnako ako ich výplody. Nech si nabudúce dajú aspoň námahu a preštudujú archívne dokumenty.

list ministra Veselého

uznesenie vlády SR č.384/1991

záznam z rokovania vlády 20.10.1992

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?