Články

Prejav pri udelení ceny Slovenského národného strediska pre ľudské práva, 1. 12. 2010, Bratislava.

  |  10.december 2010

Vážený pán predseda, dámy a páni!

 

 

Je pre mňa veľká česť prijať cenu Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2010. Ľudské práva sú významným pilierom slobodnej ľudskej spoločnosti a zápas o ľudské práva vypĺňa dejiny. V období komunistickej diktatúry práve na jednej strane porušovanie ľudských práv zo strany režimu a na druhej strane obrana ľudských práv sa stali kľúčovým bojiskom, na ktorom komunizmus utrpel porážku. Spomínam si na koniec 80-tych rokov, asi tak na r. 1988, kedy disidenti v Československu založili Československú federáciu ľudských práv. Túto federáciu uznal aj Európska federácia ľudských práv. Na jej čele vtedy stál knieža Karel Schwarzenberg. Ostrovmi slobody sa stali na Slovensku púte, kde si Štátna bezpečnosť pre veľký počet účastníkov nedovolila zasiahnuť proti spievaniu slovenských národných piesní, modlitbám za zatknutých a pod. Rovnako to boli samizdatové publikácie, hnutie zelených a ďalšie.

 

Po zmene spoločenských podmienok v novembri 1989 sa na jednej strane obrana ľudských práv stala uznávanou, až oficiálnou súčasťou nevládneho sektora. Na druhej strane ťažisko obrany ľudských práv sa presunulo z prirodzeno-právnej oblasti ľudských práv väčšiny, ako to bolo za komunizmu na obranu práv menšín, napr. národnostných menšín, náboženských, práv homosexuálov, niektorých umeleckých smerov a pod. Pri obrane týchto práv treba osobitne dbať, aby prirodzeno-právna ochrana ľudských práv zostala zachovaná. Oboznámil som sa so Správou o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike za r. 2009.  V časti  Národný program sexuálneho zdravia v Slovenskej republike sa materiál zaoberá aj prístupnosťou antikoncepčných prostriedkov najmä pre rómske obyvateľstvo. O programe Ministerstva zdravotníctva ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia sa v Správe píše: „Pozitívne výsledky získané v súvislosti s realizáciou programu je možné udržať len v súčinnosti s cieľovou skupinou – obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení, a to dodržiavaním zásad pri udržaní zdravého životného štýlu a aktívnej spolupráci pri zmene svojej zdravotnej a životnej situácie. V tejto súvislosti sa Stredisko domnieva, že dostupnosť antikoncepcie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva by pravdepodobne bolo možné riešiť aj prijatím dočasných rezortných vyrovnávacích opatrení.“ Slovenské národné stredisko pre ľudské práva by malo dbať, aby sa jeho činnosť nezvrátila bo svoj dialektický protiklad. Program Strediska, ktorý som citoval, mi pripomenul iný program, ale neslávne známy. Ja viem, že sa Vám to nebude páčiť, ale v nacistickom Nemecku fungovalo tzv. Ministerstvo pre východné územia na čele s ministrom Alfredom Rosenbergom, v Norimberskom procese odsúdeným na trest smrti a popraveným. Ministerstvo vypracovalo tzv. Generálny plán Východ. V časti „Stanovisko a úvahy ríšskeho vodcu SS ku Generálnemu plánu Východ“ zo dňa 27. 4. 1942 (spojenecký dokument NG 2325) sa píše o propagande, ktorá má na obsadených východných územiach eliminovať „obrovskú biologickú rozmnožovaciu silu susedných východných národov“. V tej súvislosti sa píše: „Popri tejto propagande je potrebné v týchto krajinách realizovať mohutnú kampaň na propagáciu antikoncepčných prostriedkov. Je potrebné realizovať priemyselnú výrobu týchto prostriedkov vo veľkom. Propagácia a rozširovanie antikoncepčných prostriedkov a potraty nesmú byť trestné.“

 

Dovolil som si citovať z oboch materiálov, pretože organizácia zápasiaca o ľudské práva na Slovensku musí preukázať svoju oprávnenosť pre taký zápas aj tým, že si vypočuje slová kritizujúce niektoré aspekty jej činnosti.

 

To však nemení na skutočnosti, že Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je významnou súčasťou nevládneho hnutia na Slovensku, zaoberá sa činnosťou na výsosť potrebnou a vo väčšine pomáha ľuďom, ktorí sa dostanú do súkolia spoločenského poriadku zabezpečujúceho súkromné vlastníctvo, ale bez dostatočných ochranných prvkov pre ľudí na nižších stupienkoch spoločenského rebríčka.

 

Prajem Vám vo Vašej činnosti veľa úspechov.

 

 

JUDr. Ján Čarnogurský

 

 

JUDr. Ján Čarnogurský obdržal dňa 1. 12. 2010 cenu Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Pri tej príležitosti predniesol príspevok uvedený vyššie.

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?